پروژه هاي شهرسازي و آماده سازي
  ردیف عنوان پروژه مکان سال انجام
1 تهيه طرح جامع صلوات آباد استان کردستان 1368
2 تهيه طرح جامع سرو آباد استان کردستان 1368
3 تهيه طرح جامع اورمان استان کردستان 1368
4 تهيه طرح جامع كيسم استان گیلان 1372
5 تهيه طرح جامع كسما استان گیلان 1372
6 تهيه طرح جامع گل سفيد استان گیلان ----
7 تهيه طرح جامع پيربست لولمان استان گیلان ----
8 تهيه طرح جامع دهگاه استان گیلان ----
9 تهيه طرح جامع چاي جان استان گیلان 1372
10 تهيه طرح جامع چيني جان استان گیلان 1371
11 تهيه طرح جامع آبكنار استان گیلان ----
12 تهيه طرح جامع شلمان استان گیلان ----
13 آماده سازي و طرح تفضیلی 350هکتاری شهرک حمل و نقل تهران استان تهران ----
14 آماده سازي شهرك بهشت پزشكان نور استان مازنداران ----
15 آماده سازي شهرك شهرباني گرگان استان مازنداران ----
16 آماده سازي شهرك لاله استان مازنداران -----
17 آماده سازي شهرك ساحلي دانشگاه خواجه نصير استان مازندران ----
18 آماده سازي شهرك فرهنگيان كلاله استان مازندران ----
19 آماده سازي 50 هکتاری سلمانشهر استان مازندران ----
20 آماده سازي بندر امام خمینی استان خوزستان ----
21 آماده سازي فرهنگیان گرگان استان گلستان ----
22 طرح تفصیلی راسک استان سیستان و بلوچستان 1387
23 طرح جامع شهر زابلی استان سیستان و بلوچستان 1387
24 طرح جامع شهرگلمورتی استان سیستان و بلوچستان 1387
25 طرح جامع شهرنگور استان سیستان و بلوچستان 1387
26 تهیه طرح جامع شهر راسک استان سیستان و بلوچستان 1387
27 طرح جامع شهرآلونی استان سیستان و بلوچستان 1388
28 طرح تفصیلی شهر نگور استان سیستان و بلوچستان 1388
29 طرح جامع و تفصیلی شهر گهرو استان سیستان و بلوچستان 1389
30 طرح تفصیلی شهر زابلی استان سیستان و بلوچستان 1390
31 طرح تفصیلی شهر گلمورتی استان سیستان و بلوچستان 1390
32 طرح جامع شهر نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان 1390

 مسئولیت سایت به عهده شرکت آراستان می باشد