ردیف

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رشته

سمت

1

محمد جعفر

كرباسچي

دكتري

معماری و شهرسازی

مدیرعامل و عضو هئیت مدیره

2

توژ

کرباسچی

کارشناسی

مکانیک

رئیس هئیت مدیره

3

هوشنگ

كرباسچي

دكتري

معماری و شهرسازی

نایب رئیس هئیت مدیره

4

مليح الزمان

محلوجيان

کارشناسی

معماری داخلی

عضو هئیت مدیره

5

رضا

تیمور

دکتری

معماری و شهرسازی

عضو

6

فرانک

فشندی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

عضو

7

محسن

موسوی نیارکی

کارشناسی ارشد

معماری

عضو

8

علی اصغر

سرآبادان

کارشناسی

عمران

عضو

9

شهین

باباخانی

کارشناسی

عمران

عضو

10

بشیر

 دارابی

کارشناسی

عمران

عضو

11

تورژ

کرباسچی

کارشناسی

Business IT

عضو

12

بهنام

پورداداش

کارشناسی

برق و الکترونیک

عضو

13

پژواک

نجفی زاده

کارشناسی

مکانیک

عضو

14

مهدی

عربی

کارشناسی

تأسیسات

عضو

15

مهدی

ساجدی

کارشناسی

عمران

عضو

16

پریسا

ایزدی

کارشناسی

شهرسازی

عضو

17

فاطمه

زارعی

کارشناسی

شهرسازی

عضو

 مسئولیت سایت به عهده شرکت آراستان می باشد